Algemene Voorwaarden inzake verhuur van De TapTrapper,
door Dico Gebbink.

 

 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Dico Gebbink met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:

Verhuurder: Dico Gebbink

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

3. Huurperiode
De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 uur. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen het magazijn van verhuurder verlaten en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen in dat magazijn, tenzij verhuurder de gehuurde materialen transporteert naar huurder. In dit laatste geval vangt de huurperiode aan vanaf ondertekening van de huurovereenkomst tot terugbetaling van de borg.

4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, inclusief € 150,00 borg, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

5. Borg

De bij aanvang van huurperiode betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk aangebrachte schade aan de gehuurde materialen wordt geconstateerd zoals beschreven in Art. 13. van deze AV of anderszins materiele of immateriële schade aan verhuurder is toegebracht.

6. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan verhuurder in de maand voor de gereserveerde huurdatum het totale overeengekomen huurbedrag opeisen. Bij annuleringen meer dan een maand voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend.

7. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

 

8. Gebruik
De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren.

 

9. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf magazijn van verhuurder geheel voor eigen rekening en risico.

 

10. Werking
10.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

10.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

 

11. In gebreke zijn en schadevergoeding.
11.a. De materialen moeten door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

11.b. De materialen moeten door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materialen teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de materialen, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per uur voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

11.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

 

12. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 

13. Schade
13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

13.b. Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

13.c. Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te laten voortslepen door enig ander voertuig. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

 

14. Verzekeringen
14.a. De gehuurde materialen zijn door verhuurder verzekerd tegen zaakschade aan derden, welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde. Letselschade is door verhuurder verzekerd, tenzij sprake is van dronkenschap.

14.b. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen, die bij aanvang van de huurperiode niet waren geconstateerd, alsmede voor schade aan verhuurder ten gevolge van verlies en/of diefstal tijdens de

huurperiode.

 

15. Wettelijke Aansprakelijkheid

Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden bestuurd door een bestuurder die een door verhuurder opgestelde bestuurdersverklaring heeft ondertekend. De minimum leeftijd van de bestuurder van de gehuurde materialen is 18 jaar. Deze bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De bestuurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.

 

16. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren.

 

17. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

 

18. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.